Khởi hành: 10/08; 30/09; 31/10; 05/12
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 31.900.000 VND
Khởi hành: 05/08; 30/09
Thời gian: 7 ngày – 6 đêm
Giá: 35.560.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10, 30/07; 17/08; 05/09; 01, 27/10
Thời gian: 5 ngày – 4 đêm
Giá: 7.500.000 VNĐ VND
Khởi hành: 19/07; 12, 28/08; 25/09; 26/10
Thời gian: 05 ngày - 04 đêm
Giá: 11.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: theo yêu cầu
Thời gian: 11 ngày - 10 đêm
Giá: 92.500.000 VNĐ VND
Khởi hành: 01/08; 20/09; 29/10; 02/12
Thời gian: 06 ngày - 05 đêm
Giá: 60.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 15/07; 28/08; 30/09; 27/10
Thời gian: 08 ngày - 07 đêm
Giá: 63.400.000 VNĐ VND
Khởi hành: 15/07; 28/08; 30/09; 27/10
Thời gian: 11 ngày – 10 đêm
Giá: 41.700.000 VNĐ VND
Khởi hành: 19/09; 05/10
Thời gian: 07 ngày - 06 đêm
Giá: 54.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 30/08; 05/10; 02/12
Thời gian: 9 ngày – 8 đêm
Giá: 82.600.000 VNĐ VND
Khởi hành: 20/08; 10/10; 10/12
Thời gian: 13 ngày - 12 đêm
Giá: 74.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 17/07; 02, 28/08; 19/09; 10, 31/10
Thời gian: 5 ngày - 4 đêm
Giá: 18.800.000 VNĐ VND
Khởi hành: 17/07; 20/08; 21/09; 28/10
Thời gian: 06 ngày - 05 đêm
Giá: 23.500.000 VNĐ VND
Khởi hành: 30/08; 25/10; 28/11
Thời gian: 11 ngày - 10 đêm
Giá: 88.000.000 VNĐ VND
Khởi hành: 31/07; 10/09; 25/10; 30/11
Thời gian: 05 ngày - 04 đêm
Giá: 34.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: Liên hệ
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: Liên Hệ VND
Khởi hành: 25/07; 10/09; 31/10; 15/12
Thời gian: 08 ngày - 07 đêm
Giá: 38.900.000 VND
Khởi hành: 26/07; 29/08; 07/10; 30/11
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 68.060.000 VNĐ VND
Khởi hành: 28/08; 05/10; 25/11
Thời gian: 10 ngày - 09 đêm
Giá: 75.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: thứ 7 hàng tuần
Thời gian: 05 ngày - 04 đêm
Giá: 7.600.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10/09
Thời gian: 06 ngày - 05 đêm
Giá: 61.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10/12; 05, 28/01
Thời gian: 07 ngày - 06 đêm
Giá: 56.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 21/07; 15/08; 30/09; 29/10
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Giá: 15.200.000 VNĐ VND
Khởi hành: 07/07; 31/08; 02/10; 15/11
Thời gian: 11 ngày - 10 đêm
Giá: 72.000.000 VNĐ VND
Khởi hành: 27/07; 29/08; 25/09; 30/10
Thời gian: 7 ngày – 6 đêm
Giá: 47.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 25/04; 25/05
Thời gian: 07 ngày - 06 đêm
Giá: 42.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 30/09; 20/11; 15/12
Thời gian: 06 ngày - 05 đêm
Giá: 67.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 15/08; 10/10; 25/11
Thời gian: 08 ngày - 07 đêm
Giá: 65.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 20/07; 05/09; 31/10
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 62.300.000 VNĐ VND
Khởi hành: 30/07; 27/08; 30/09; 02/11
Thời gian: 13 ngày - 12 đêm
Giá: 108.500.000 VNĐ VND
Khởi hành: 30/07; 05/09; 20/10
Thời gian: 07 ngày - 06 đêm
Giá: 62.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 31/08; 12/10; 05/12
Thời gian: 13 ngày - 12 đêm
Giá: 135.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 28/07; 10/09; 31/10; 02/12
Thời gian: 12 ngày - 11 đêm
Giá: 73.990.000 VNĐ VND
Khởi hành: 15/07; 28/08; 30/09; 27/10
Thời gian: 05 ngày - 04 đêm
Giá: 16.700.000 VNĐ VND
Khởi hành: 25/08; 31/10; 05/12
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 135.300.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10/07; 04/08; 15/09; 27/10
Thời gian: 10 ngày - 09 đêm
Giá: 63.000.000 VNĐ VND
Khởi hành: 20/07; 28/08; 15/09; 17/10
Thời gian: 04 ngày - 03 đêm
Giá: 15.300.000 VNĐ VND
Khởi hành: 27/07; 17/09; 20/10; 05/12
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 59.600.000 VNĐ VND
Khởi hành: 30/07; 25/08; 15/09; 30/10
Thời gian: 05 ngày - 04 đêm
Giá: 26.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 20/04; 26/05; 30/06
Thời gian: 05 ngày - 04 đêm
Giá: 13.990.000 VNĐ VND
Khởi hành: 25/08; 10/10
Thời gian: 24 ngày - 23 đêm
Giá: 275.000.000 VNĐ VND
Khởi hành: 18/08; 28/09; 02/11
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 72.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 30/06; 10/08
Thời gian: 10 ngày - 09 đêm
Giá: 75.990.000 VNĐ VND
Khởi hành: 01/08; 20/09; 29/10; 02/12
Thời gian: 06 ngày - 05 đêm
Giá: 50.510.000 VNĐ VND
Khởi hành: 01/08; 20/09; 29/10; 02/12
Thời gian: 08 ngày - 07 đêm
Giá: 71.070.000 VNĐ VND
Khởi hành: 31/07; 10/09; 25/10; 30/11
Thời gian: 07 ngày - 06 đêm
Giá: 105.000.000 VNĐ VND
Khởi hành: 02/07; 31/08; 02/10; 30/11
Thời gian: 08 ngày - 07 đêm
Giá: 52.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 31/08; 30/09; 02/11; 18/12
Thời gian: 06 ngày - 05 đêm
Giá: 34.400.000 VNĐ VND
Khởi hành: 28/07; 10/09; 31/10; 02/12
Thời gian: 07 ngày - 06 đêm
Giá: 57.200.000 VNĐ VND
Khởi hành: 30/08; 02/10; 25/11
Thời gian: 11 ngày - 10 đêm
Giá: 85.500.000 VNĐ VND
Khởi hành: 07/07; 20/08; 05/10
Thời gian: 08 ngày - 07 đêm
Giá: 86.870.000 VNĐ VND
Khởi hành: 25/09
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 66.990.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10/08; 30/09
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 81.500.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10/09; 30/11
Thời gian: 16 ngày - 15 đêm
Giá: 120.000.000 VNĐ VND
Khởi hành: 08/08; 20/09; 29/10; 05/12
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 97.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10/06; 30/07; 30/08
Thời gian: 05 ngày - 05 đêm
Giá: 23.500.000 VNĐ VND
Khởi hành: 17/06; 10/08; 20/09
Thời gian: 06 ngày - 05 đêm
Giá: 14.900.000 VNĐ VND
Khởi hành: 20/08; 10/10; 05/12
Thời gian: 11 ngày - 10 đêm
Giá: 136.600.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10/09; 05/12
Thời gian: 09 ngày - 08 đêm
Giá: 166.200.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10/08; 10/11
Thời gian: 15 ngày - 14 đêm
Giá: 147.000.000 VNĐ VND
Khởi hành: 12/07; 05/09; 31/10; 02/12
Thời gian: 17 ngày - 16 đêm
Giá: 146.800.000 VNĐ VND
Khởi hành: 10/08; 31/10; 10/12
Thời gian: 16 ngày - 15 đêm
Giá: 125.200.000 VNĐ VND
Khởi hành: 25/07; 05/09; 02/11
Thời gian: 12 ngày - 11 đêm
Giá: 62.800.000 VNĐ VND
Khởi hành: 30/06; 15/08
Thời gian: 07 ngày - 6 đêm
Giá: 56.500.000 VNĐ VND

 

  Công Ty Cổ Phần Du Lịch Điểm Vàng (Golden Tours)
  Tel: (+8428) 3925 3456 - Fax: (+8428) 3925 6787
  Ad: 233 Nguyen Thi Minh Khai St., Nguyen Cu Trinh Ward, District 1, HCMC
  Email:  info@goldentours.vn - Website: www.goldentours.vn
  Facebook: https://www.facebook.com/ctydulichdiemvang
Trang Chủ| Giới Thiệu| FAQ| Liên Hệ
Copyright © 2011 Golden Tours. All rights reserved.